Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tombolo ja sen kotipaikka on Joensuu.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston maantiedettä, yhteiskuntamaantiedettä tai ympäristöpolitiikkaa opiskelevien etu- ja yhteistyöjärjestönä sekä edistää opiskelijoiden opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyviä toimintoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ajaa opiskelijoiden etuja järjestämällä erilaisia keskustelu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia, harjoittamalla tiedottamista sekä ylläpitämällä yhteyksiä yliopistoon, omaan tiedekuntaan ja laitokseen, ylioppilaskuntaan sekä muihin opiskelijayhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Lisäksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Itä-Suomen yliopiston maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan pääaineopiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Pääaineopiskelijoilla tarkoitetaan sekä perus-, että jatkotutkinto-opiskelijoita.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi luonnollisen tai juridisen henkilön tai yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa sekä sitoutuu maksamaan yhdistykselle yhdistyksen kokouksen vahvistaman kannatusmaksun. Kannattajajäsen ei voi toimia yhdistyksen luottamustehtävissä eikä hänellä ole äänioikeutta. 

Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua ansioituneen henkilön, joka on antanut siihen suostumuksensa. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

4 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen jäsenyys katsotaan päättyneeksi sen kalenterivuoden lopussa, kun jäsenen opinto-oikeus maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan opiskeluun Itä-Suomen yliopistossa päättyy. 

6 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun liittyessään jäseneksi.

Kannattajajäseniltä perittävän kannatusmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kannattajajäsen maksaa kannatusmaksun liittyessään kannattajajäseneksi.

Mikäli kannattajajäsen täyttää varsinaisen jäsenyyden ehdot, voi jäsenyyden päivittää maksamalla kannatusmaksun ja jäsenmaksun erotuksen.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-15 varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 0-5 varajäsentä.

 • Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 • Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 • Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen.
 • Yhdistyksen kokous voi myöntää hallituksen jäsenelle pyynnöstä eron tehtävistään kesken toimikauden.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on oltava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla.

12 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Läsnä oleva voi edustaa valtakirjalla kolmea (3) poissaolevaa jäsentä.

Kunniajäsenillä on kokouksissa puheoikeus.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.